CORDELIA CHASE (Charisma Carpenter). BtVS Character.

xxxxx